Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB379 - Máy xay Fatz

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
450.000₫ Giá niêm yết: 495.000₫ Tiết kiệm: 45.000₫ so với giá thị trường
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗠𝗮́𝘆 𝘅𝗮𝘆 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗮̂́𝗽 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗮̆𝗻 𝗮̆𝗻 𝗱𝗮̣̆𝗺 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗲́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛̉ đ𝗮 𝗻𝗮̆𝗻𝗴🌈🌈🌈

🆘𝑀𝑂̂ 𝑇𝐴̉𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ & 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝐷𝑈̣𝑁𝐺​
✔️𝑇𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 5 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔: Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑦 𝑑𝑢𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢́𝑐 5 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔: 𝐻𝐴̂́𝑃 2 𝑇𝐴̂̀𝑁𝐺/𝑋𝐴𝑌/𝑁𝐴̂́𝑈 𝑀𝐼̀/𝐻𝐴̂𝑀 𝑁𝑂́𝑁𝐺/𝑇𝐼𝐸̣̂𝑇 𝑇𝑅𝑈̀𝑁𝐺 
✔️𝑀𝑎́𝑦 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑜́ 2 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑘𝑒̀𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑐𝑎𝑜, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑎̂́𝑝 2 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑢́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑚𝑎̂́𝑡 đ𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛. 𝑁𝑎̂́𝑢 𝑎̆𝑛 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́
✔️𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖:
+ 1 𝑏𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑎̂́𝑝, 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̣𝑐ℎ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑒̣ 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢.
+ 1 𝑏𝑒̂𝑛 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑜̂̉ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝑅𝑜̂̉ ℎ𝑎̂́𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̣ ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 đ𝑎̃ 𝑐ℎ𝑖́𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.
✔Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑢𝑦̀ 𝑦́ 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑎̆𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔  𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜̂̉ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐.
✔Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ ℎ𝑎̂𝑚 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 40 đ𝑒̂́𝑛 90 đ𝑜̣̂ 𝐶 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖
📣2. 𝐻𝒖̛̣𝑂̛́𝑁𝐺 𝐷𝐴̂̃𝑁 𝑆𝑈̛̉ 𝐷𝑈̣𝑁𝐺 
(1) 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝:  𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̉ ℎ𝑎̂́𝑝, đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎́𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔
(2) 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑥𝑎𝑦: đ𝑜̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑎𝑦. 𝑁ℎ𝑎̂́𝑛 𝑛𝑢́𝑡 𝑥𝑎𝑦 .
(4) 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑎̂𝑚 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛: đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 𝑛𝑢́𝑡 ℎ𝑎̂𝑚 𝑛𝑜́𝑛𝑔. 20 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦. 
(5) 𝐶ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔:  𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̃𝑎  𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 𝑛𝑢́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔, 𝑚𝑎́𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑢̛̣ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑢𝑛 𝑠𝑜̂𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 10 𝑝ℎ𝑢́𝑡
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝐀𝐁𝟑𝟕𝟗
Giá sỉ:495.000đ
SV:450.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB379 - Máy xay Fatz

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng