Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB706-Nệm mát cao su trẻ em Purren

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
199.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐚̂́𝐦 𝐥𝐨́𝐭 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮 𝐧𝐨𝐧 𝐏𝐮𝐫𝐞𝐞𝐧 ( 𝐧𝐞̣̂𝐦 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 / 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐦𝐚́𝐭 ) 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̂́𝐦 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́ , 𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚🌈🌈🌈
🔮𝑇𝑎̂́𝑚 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑚𝑎́𝑡 𝑃𝑢𝑟𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̣̂ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑢̛̀ 100% 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑛ℎ𝑎̣𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́. 
✔️𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑢̀𝑎 đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀
🆘𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑛 𝑆𝑎̉𝑛 𝑃ℎ𝑎̂̉𝑚
✔️- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝐿𝑖𝑒̣̂𝑢 : Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 100% 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́, 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 
✔️- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎
✔️- 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 : 90𝑥60 𝑐𝑚- 𝐶𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 : 800 𝑔𝑟𝑎𝑚
✔️- 𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑛ℎ𝑜̣̂𝑛, 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑏𝑒́ 𝑡𝑟𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑒́ 𝑔𝑎́𝑖
✔️- 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 4000 𝑡𝑢́𝑖 𝑘ℎ𝑖́ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́
☘️𝐻𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝐷𝑎̂̃𝑛 𝑆𝑢̛̉ 𝐷𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝐵𝑎̉𝑜 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 :
😻𝐵1 : 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̛̉ ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑖̀ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 ( 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 ) 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 15 - 30 𝑝ℎ𝑢́𝑡.
🥹𝐵2 : 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑔𝑎̂𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̂ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑜 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ đ𝑒̂̉ 1 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑜̂ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 
🙀𝐵3 : 𝐿𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 1 𝑖́𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́ 𝑟𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜́𝑡
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟕𝟎𝟔
Giá sỉ :199.000đ
SV :188.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB706-Nệm mát cao su trẻ em Purren

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng