Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB749-Kẹo Đức hộp thiếc cam-cherry-dâu mẫu xuân 2023

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
70.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐊𝐞̣𝐨 𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐂𝐚̂𝐲 𝐂𝐚𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬𝐡 & 𝐇𝐚𝐫𝐯𝐞𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 Đ𝐔̛́𝐂😻😻😻

🍭 𝐾𝑒̣𝑜 𝑇𝑟𝑎́𝑖 𝐶𝑎̂𝑦 𝐶 & 𝐻 (𝐶𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠ℎ & 𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑦)

🍭 - Đ𝑈̛́𝐶 - 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́ : Đ𝑢̛́𝑐 - 𝐻𝑆𝐷 : 24 𝑇𝐻𝐴́𝑁𝐺

🍭 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑘𝑒̣𝑜 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 Đ𝑢̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡. 𝑆𝑘𝑦 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̣𝑜 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑟𝑜̛̃ 𝑣𝑎̀ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑐𝑎𝑚, 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑘𝑖𝑤𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜, 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐

🍭 Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

🍭Đ𝑢̉ 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛

💎𝐾𝑒̣𝑜 𝐶𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠ℎ & 𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡. 𝐶𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠ℎ & 𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑘𝑒̣𝑜 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 Đ𝑢̛́𝑐. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠ℎ & 𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑦. 𝐿𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡. 𝑇𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑝ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̣𝑜 𝐶𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑠ℎ & 𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑦. 𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̀𝑦 𝑐ℎ𝑜̣𝑛
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟕𝟒𝟗- Trái cây nhiệt đới
Giá sỉ:70.000đ
SV :55.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟕𝟒𝟗-Trái cây hỗn hợp
Giá sỉ: 70.000đ
SV :55.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB749-Kẹo Đức hộp thiếc cam-cherry-dâu mẫu xuân 2023

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng