Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB754-Bánh LOTTE DREAM CAKE 384g HỘP ĐEN

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
109.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐌𝐨𝐧𝐠𝐬𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐊𝐞𝐦 𝐋𝐨𝐭𝐭𝐞 - 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐊𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜😍😍😍
💎𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑀𝑜𝑛𝑔𝑠𝑤𝑒𝑙𝑙 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝐾𝑒𝑚 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑒 𝐻𝑜̣̂𝑝 192 𝐺 
✔️- Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑜̂́𝑝 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖.
📣Đ𝑎̣̆𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡
✔️Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘ℎ𝑎̂𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛, đ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 đ𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑒́𝑝 𝑘𝑖́𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑎̣̆𝑡.
✔️𝐵𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑘𝑒𝑚 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑒́𝑜 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑦 𝑑𝑎𝑖 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̣, ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛, 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖.
✔️𝐶𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑙𝑜̣𝑐 𝑘𝑦̃ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔, 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛.
✔️𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛.
✔️𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.
✔️𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜́𝑎 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟕𝟓𝟒-Hộp trắng
Giá sỉ:109.000đ
SV :92.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟕𝟓𝟒-Hộp đen
Giá sỉ :109.000đ
SV :92.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB754-Bánh LOTTE DREAM CAKE 384g HỘP ĐEN

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng