Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

AB761-Socola kiss 283g #VỊ SỮA MÀU BẠC

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
179.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐊𝐞̣𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐌𝐲̃ 𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐍𝐮́𝐦 𝐕𝐮́ 𝐇𝐞𝐫𝐬𝐡𝐞𝐲’𝐬 𝐊𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐌𝐢𝐥𝐤🥹🥹🥹
🆘***𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔:𝑆𝑂𝐶𝑂𝐿𝐴 𝑆𝑈̛̃𝐴 𝐻𝐸𝑅𝑆𝐻𝐸𝑌'𝑆 𝐾𝐼𝑆𝑆𝐸𝑆 
♥ 𝐶ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑎𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒̃ 𝑛𝑔ℎ𝑒 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑙𝑘 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛𝑢́𝑖 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑎́ 𝑐𝑜̛̀ 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑀𝑦̃. 
♥ 𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑈́ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑒𝑟𝑠ℎ𝑒𝑦’𝑠 & 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠.
♥ 𝑇𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑢́𝑚 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̂𝑢 𝑏𝑜́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̣𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎̣𝑐, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑦.
♥ 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔, đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑣𝑎̀ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛.
♥ 𝑇𝑢́𝑖 𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑙𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎, 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢.
♥ 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔, 𝑘𝑒̀𝑚 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑖 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑝𝑢𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑦𝑜𝑔𝑢𝑟𝑡, 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖.
🤪***𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔:𝐵𝑜́𝑐 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎̣𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐀𝐁𝟕𝟔𝟏
Giá sỉ:179.000đ
SV :155.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá AB761-Socola kiss 283g #VỊ SỮA MÀU BẠC

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng