Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC023-Chân để tủ lạnh TABIHOME

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: SP18320
Còn hàng
89.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐊𝐞̣̂ 𝐊𝐞̂ 𝐂𝐡𝐚̂𝐧 𝐓𝐮̉ 𝐋𝐚̣𝐧𝐡, 𝐌𝐚́𝐲 𝐆𝐢𝐚̣̆𝐭😻😻😻

🆘𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚:

✔️𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛, 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐

✔️𝐶ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂́ 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 4 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 4 𝑡𝑟𝑢̣ đ𝑜̛̃ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑜̛̉ 4 𝑔𝑜́𝑐.𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑢̀𝑦 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡

✔️𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑢́𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑎́𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑢̀𝑦 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖, 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎́ đ𝑜̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔.𝐶ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂́ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡

✔️𝐺𝑖𝑎́ đ𝑜̛̃ 𝑣𝑜̛́𝑖 4 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̣ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑙𝑜́𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑜̛̉ 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑒̃ ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑙𝑎̆́𝑐 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎́𝑦 đ𝑎𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣𝑎̆́𝑡.𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑙𝑜̛́𝑝 đ𝑒̂́ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑐𝑜̂́ 𝑣𝑒̂̀ 𝑟𝑜̀ 𝑟𝑖̉, 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑝 đ𝑖𝑒̣̂𝑛.

🆘𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑠𝑎̀𝑛 𝑑𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑔𝑖𝑎́ đ𝑜̛̃ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑖̣ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 đ𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑖𝑎́ đ𝑜̛̃ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎́𝑚 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑘𝑒̂ (𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛) 𝑙𝑎̣𝑖 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑥𝑢́𝑐 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎̀𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ, 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑒̂ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟐𝟑
Giá sỉ :89.000đ
SV :53.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC023-Chân để tủ lạnh TABIHOME

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng