Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC059-C-NHO VÀNG Mourad\'s

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
139.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐇𝐚̣𝐭 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐚𝐝’𝐬 𝐔́𝐜😻😻😻😻😻
🍑𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑈́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐸 𝑑𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎̀𝑜, ℎ𝑎̀𝑚 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔: 𝑘𝑎𝑙𝑖, 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑒, 𝑘𝑒̃𝑚, 𝑐𝑎𝑛𝑥𝑖, 𝑠𝑎̆́𝑡, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑒́𝑜 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ,.. 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ, 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎, 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̀ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑎̆𝑛 𝑘𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑢̀𝑖, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑏𝑒́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑎̆𝑛, ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ.
😻𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 :
✔️+ 𝐶ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑃ℎ𝑦𝑡𝑜𝑐ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎𝑙𝑠 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑥𝑎̂́𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑜̛ 𝑣𝑢̛̃𝑎 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑎́𝑝.
✔️+ 𝑇𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑜̣𝑖 𝑙𝑢̛́𝑎 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖. 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̣𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑒́, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎́𝑖, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢𝑒̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́ 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔 𝑚𝑒̣.
✔️+ 𝐻𝑎̣𝑡 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜𝑥𝑦 ℎ𝑜́𝑎, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑔𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ đ𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎̀𝑛𝑔, 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑣𝑢́.
✔️ + 𝐻𝑎̀𝑚 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑥𝑜̛ 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎, 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑢𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎̀. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑎́𝑜 𝑏𝑜́𝑛.
✔️+ 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑀𝑎𝑔𝑖𝑒, 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̛𝑛 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑑𝑖̣𝑢 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑎́𝑢. 
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟓𝟗
Giá sỉ:129.000đ
SV :102.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟓𝟗-J
Giá sỉ:169.000đ
SV :145.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟓𝟗-F
Giá sỉ:159.000đ
SV :130.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟓𝟗-G
Giá sỉ:169.000đ
SV :140.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟓𝟗-B
Giá sỉ:109.000đ
SV :95.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟓𝟗-C
Giá sỉ:139.000đ
SV :115.000đ
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟎𝟓𝟗-E
Giá sỉ:169.000đ
SV :140.000đ

 

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC059-C-NHO VÀNG Mourad\'s

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng