Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC125-Set túi zip S-M-L (3 hộp)

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 4990357017374
Còn hàng
89.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐒𝐄́𝐓 𝐓𝐮́𝐢 𝐳𝐢𝐩 𝐛𝐚̉𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐚̉𝐧 𝟑 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐒, 𝐌,  𝐋😍😍😍😍
🔮𝑇𝑢́𝑖 𝑧𝑖𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑎̉𝑛 3 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑆 𝑀 𝐿 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̉ đ𝑜̂𝑛𝑔 
⚜Đ𝑎̣̆𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡:
✔️- 𝑇𝑢́𝑖 𝑧𝑖𝑝 ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑢́𝑖 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̆𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢, 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑎̆́𝑝, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛
✔️- 𝑇𝑢́𝑖 𝑖𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢𝑡𝑒 
✔️- 𝑇𝑢́𝑖 𝑧𝑖𝑝 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑡ℎ𝑖̣𝑡, 𝑐𝑎́, 𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑢̉, 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖… 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑚𝑢̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ
✔️- 𝑇𝑢́𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐
✔️- 𝑇𝑢́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑃𝐸 𝑑𝑒̉𝑜 𝑑𝑎𝑖, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚
✔️- 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑢́𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎̉ 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̀ 𝑙𝑜́𝑡, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛
✔️- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑟𝑎̃ đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔𝐶ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚:
✔️- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑃𝐸 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 (𝑝𝑜𝑙𝑦 𝑒𝑡𝑦𝑒𝑛) 
✔️- 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑡𝑢̉ đ𝑎́, 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔 , 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟏𝟐𝟓
Giá sỉ:89.000đ
SV :65.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC125-Set túi zip S-M-L (3 hộp)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng