Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

BC738-Bánh eudora 423g HOA HỒNG ĐỎ

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
159.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐄𝐔𝐃𝐎𝐑𝐀 𝟒𝟐𝟑𝐆-𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̂̀𝐍𝐆 Đ𝐎̉😻😻😻😻😻

🔱𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̣̆𝑡 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑙𝑎̂̃𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝐸𝑢𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔, 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 đ𝑎̣̂𝑚 đ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑣𝑖̣, 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

🔱𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝐸𝑢𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑖́ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑟𝑖𝑒̂𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑒́𝑡 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎.

🔱𝐻𝑜̣̂𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝐸𝑢𝑑𝑜𝑟𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔, 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑎̀𝑖 ℎ𝑜̀𝑎 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀, 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑜̣…𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ.𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝐸𝑢𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡, 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑦́ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃, 𝑡𝑒̂́𝑡

🔱𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑡𝑟𝑜̀𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐁𝐂𝟕𝟑𝟖
Giá sỉ:159.000đ
SV :140.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá BC738-Bánh eudora 423g HOA HỒNG ĐỎ

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng