Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(C100) Set dao cạo râu 36 đầu thay

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
55.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐃𝐚𝐨 𝐜𝐚̣𝐨 𝐫𝐚̂𝐮 𝟑𝟔 𝐥𝐮̛𝐨̛̃𝐢 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐇𝐚̃𝐧𝐠📣📣📣📣
🌈𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝐷𝑎𝑜 𝑐𝑎̣𝑜 𝑟𝑎̂𝑢 36 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐻𝑎̃𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑙𝑙𝑒𝑖𝑡𝑡 𝑀𝑎𝑐ℎ 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑐
✔️𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑢̛𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝐷𝑎𝑜 𝑐𝑎̣𝑜 𝑟𝑎̂𝑢 36 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝐻𝑎̃𝑛𝑔 𝐺𝑖𝑙𝑙𝑒𝑖𝑡𝑡 𝑀𝑎𝑐ℎ 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑐 
☘️ 𝐻𝑒̣̂ 𝑑𝑎𝑜 𝑐𝑎̣𝑜 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛: 𝐺𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡 𝑀𝑎𝑐ℎ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢 ℎ𝑒̣̂ 𝑑𝑎𝑜 𝑐𝑎̣𝑜  𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑢́𝑛 𝑛ℎ𝑖̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑎̣𝑜, 𝑐ℎ𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎̣𝑜 𝑠𝑎́𝑡, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑎̣𝑜 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑟𝑎̂𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑙𝑢̛𝑜̛̃𝑖 𝑑𝑎𝑜 𝑐𝑎̣𝑜 𝑚𝑜̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑑𝑎𝑜 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑎𝑜 𝑐𝑎̣𝑜 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑒̂𝑚.
✔️• 𝑇𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑑𝑎̉𝑖 𝑏𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎 đ𝑎𝑚: 𝐷𝑎̉𝑖 𝑏𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑚𝑎 𝑠𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̣𝑜, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑑𝑖̣𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎.
✔️• 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ: 𝐺𝑖𝑙𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑀𝑎𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑣𝑎̣̆𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑏𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ, 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑎́𝑐 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑎̂̉𝑚 𝑢̛𝑜̛́𝑡. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 đ𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎 𝑠𝑎́𝑡 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑘𝑒́𝑜 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑎, 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑎̣𝑜 𝑟𝑎̂𝑢 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐂𝟏𝟎𝟎
Giá sỉ:55.000đ
SV :37.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (C100) Set dao cạo râu 36 đầu thay

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng