Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD641- túi Zip đựng thực phẩm Stahaus 10 túi (280x 350 nm)

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
40.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗧𝘂́𝗶 𝗭𝗶𝗽𝗽𝗲𝗿 𝗧𝘂̛̣ 𝗛𝘂̉𝘆 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝗛𝗼̣𝗰 𝗦𝗧𝗔𝗛𝗔𝗨𝗦 10 túi🙀🙀🙀🙀
1. 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝐻𝐷𝑃𝐸 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑢̉𝑦, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚. 𝑇𝑢́𝑖 𝑧𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐸𝑐𝑜 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑢̉, 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑙𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̛𝑛.
2. 𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉
✔️- 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚
✔️- 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑀𝑎̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔
✔️𝑇𝑢́𝑖 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑢̉𝑦 𝑠𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜̣𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒
✔️Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑟𝑜̀ 𝑟𝑖̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑎́𝑚 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ
✔️𝑇𝑢́𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔
3. 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔
✔️- 𝑇𝑢́𝑖 𝑧𝑖𝑝 𝑘ℎ𝑖 𝑘𝑒́𝑜 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 𝑠𝑢̛̣ 𝑥𝑎̂𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑙𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑢̉ 𝑡𝑟𝑢̛̃ đ𝑜̂̀
✔️- 𝑇𝑢́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑢̛̃ 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑚𝑦̃ 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ
✔️-  𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̃ 𝑡ℎ𝑖̣𝑡, 𝑐𝑎́, 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢́𝑖 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑖, ℎ𝑎̣𝑡 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑐𝑜̂́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖. Đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑢̉ 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑜̂́ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒́𝑝. 𝐻𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ: 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑔𝑜̣̂𝑖, 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑎̆́𝑚, 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛,…
✔️-𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑜̛́𝑛: 𝑛𝑢̛̉𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑎̀, 1𝑘𝑔 𝑡ℎ𝑖̣𝑡 ℎ𝑒𝑜, 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑟𝑎𝑢 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑎́ 𝑑𝑎̀𝑖: 𝑟𝑎𝑢 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑟𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖̣𝑡
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗖𝗗𝟲𝟰𝟭
Giá sỉ:40.000đ
SV :25.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD641- túi Zip đựng thực phẩm Stahaus 10 túi (280x 350 nm)

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng