T瓢 v岷 h峄 tr峄

0932 617 567
H岷縯 h脿ng
Shop b谩n nh峄痭g s岷 ph岷﹎ gi谩 c峄眂 k矛 t峄憈 v脿 c贸 t铆nh c岷h tranh cao so v峄沬 c谩c shop kh谩c, s岷 ph岷﹎ r岷 chi h脿i l貌ng

CD823- 峄 tóc Compliment Oil Therapy 500ml

Th瓢啤ng hi峄噓: C峄璦 h脿ng Trang Thu M茫 s岷 ph岷﹎: (膼ang c岷璸 nh岷璽...)
H岷縯 h脿ng
129.000鈧
G峄峣 0932 617 567 膽峄 t瓢 v岷 mua h脿ng

馃拞鈥嶁檧锔馃拞 饾悢虊 饾悡饾惃虂饾悳 饾悅饾惃饾惁饾惄饾惀饾悽饾惁饾悶饾惂饾惌 饾悗饾悽饾惀 饾悡饾悺饾悶饾惈饾悮饾惄饾惒 - 饾煋饾煄饾煄饾惁饾惀 馃拞鈥嶁檧锔馃拞

鉁旓笍 T贸c ph峄 h峄搃 nhanh ch贸ng, m峄乵 v脿 tr么ng b贸ng, kh峄廵 h啤n h岷硁, 膽岷穋 bi峄噒 kh么ng g芒y g脿u, kh么ng ng峄゛, kh么ng g芒y b岷縯 t贸c.

鉁旓笍 B矛nh th瓢峄漬g 峄 t贸c s岷 ng岷 ch岷 t峄沬 da 膽岷 v矛 s峄 g脿u, ng峄゛ nh瓢ng v矛 em n脿y 膽瓢峄 review qu谩 t峄憈 gi煤p m峄峜 t贸c, gi岷 g脿u.

鉁旓笍 Ba蹋n na虁o to虂c kho虃, hay ru蹋ng va虁 ga虁u ngu虥虂a thi虁 thu虥虊 nhe虂, to虂c mo蹋c tua tu虊a the虃m da虁y ho虥n cu虥蹋c thi虂ch. Tro虃ng kho虊e ra, bo虂ng mu虥o虥蹋t nu虥虄a.

馃挧Gia虁u axit be虂o, omega 6 va虁 9, vitamin A, E, F, cha虃虂t cho虃虂ng oxy hoa虂, cha虃虂t cho虃虂ng na虃虂m,... giu虂p nuo虃i du虥o虥虄ng to虂c va虁 da 膽a虃虁u hie蹋虃u qua虊, ho虃虄 tro虥蹋 膽ie虃虁u tri蹋 ti虁nh tra蹋ng da 膽a虃虁u bi蹋 kho虃, bong va虊y, ga虁u ngu虥虂a. Giu虂p to虂c bo虂ng mu虥o虥蹋t cha虇虂c khoe虊 va虁 ta蹋o lo虥虂p ma虁ng ba虊o ve蹋虃 to虂c.

馃挧Phu蹋c ho虃虁i sa虃u, cu虊ng co虃虂 ca虃虂u tru虂c so虥蹋i to虂c, la虁m to虂c bo虂ng me虃虁m va虁 膽a虁n ho虃虁i.

Xem th锚m Thu g峄峮
N峄檌 dung t霉y ch峄塶h vi岷縯 峄 膽芒y

膼谩nh gi谩 CD823- 峄 t贸c Compliment Oil Therapy 500ml

Danh m峄
Danh s谩ch so s谩nh

Gi峄 h脿ng