Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

CD914- Dưỡng môi chống thâm môi Labocare #Màu Cam

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
79.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🌸  𝑪𝒐́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊 𝒙𝒊̉𝒏 𝒎𝒂̀𝒖, 𝒕𝒉𝒂̂𝒎 𝒔𝒂̣𝒎 𝒗𝒂̀ 𝒏𝒖̛́𝒕 𝒏𝒆̉ 𝒌𝒉𝒐́ 𝒄𝒉𝒊̣𝒖, 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒏𝒖̛́𝒕 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ "𝒌𝒉𝒐́ 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒏" 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃. 𝑽𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒚 "𝒔𝒊𝒆̂𝒖 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎" 𝑻𝒓𝒊̣ 𝒕𝒉𝒂̂𝒎 𝒎𝒐̂𝒊 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒄𝒂𝒓𝒆 𝑷𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒐 𝑳𝒊𝒑𝒔 đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒅𝒊𝒆̣̂𝒏, 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒐 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒎𝒂̣𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒂̆𝒏𝒈 𝒃𝒐́𝒏𝒈.  😛 😋 

🌸  𝑺𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊, 𝒕𝒂́𝒊 𝒕𝒂̣𝒐 𝒅𝒂 𝒎𝒐̂𝒊 𝒄𝒖̃, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒎𝒂̣𝒊, 𝒎𝒊̣𝒏 𝒎𝒂̀𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 đ𝒂̂̀𝒚 đ𝒖̉.   

🌸  𝑻𝒓𝒂́𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐̉𝒊 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂ 𝒏𝒖̛́𝒕 𝒙𝒂̂́𝒖 𝒙𝒊́, đ𝒂́𝒏𝒉 𝒃𝒂̣̂𝒕 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒕𝒐̂́ #𝒎𝒆𝒍𝒂𝒏𝒊𝒏 𝒐̛̉ 𝒎𝒐̂𝒊, 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒕𝒂̣𝒐 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒐, 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒖̛̣ 𝒕𝒊𝒏 𝒉𝒐̛𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒐̂𝒊 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏. 💋 

🌸  𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆, 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝑯𝒂̣𝒕 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈, 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝑴𝒂𝒄𝒂𝒅𝒂𝒎𝒊𝒂, 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝑩𝒐̛ 𝒉𝒂̣𝒕 𝒎𝒐̛̃, 𝒅𝒂̂̀𝒖 𝑨𝒓𝒈𝒂𝒏, ... 𝒄𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒍𝒂̀𝒏 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒉𝒂̂𝒎, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒎𝒐̂𝒊 𝒄𝒂̆𝒏𝒈 𝒎𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒂̀𝒐 𝒉𝒐̛𝒏.  😘 

🌸  𝑪𝒉𝒖̛́𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝑩5 – 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒉𝒆𝒏𝒐𝒍 𝒄𝒐́ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒂̂̉𝒎, 𝒍𝒂̀𝒎 𝒎𝒆̂̀𝒎 𝒅𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒍𝒂̀𝒎 𝒍𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒐̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒂. 

 🌸 𝑺𝒐𝒏 đ𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒉𝒂̂𝒎 𝒎𝒐̂𝒊 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒄𝒂𝒓𝒆 𝑷𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒐 𝑳𝒊𝒑𝒔 𝒕𝒉𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒎𝒐̂𝒊 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒕𝒉𝒂̂𝒎 𝒎𝒐̂𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒖̛𝒖 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒖̀𝒊 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒅𝒊̣𝒖 𝒗𝒂̀ đ𝒂́𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒖 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈, 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒊́𝒏𝒉 đ𝒂̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒂̂𝒚 𝒌𝒊́𝒄𝒉 𝒖̛́𝒏𝒈.

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá CD914- Dưỡng môi chống thâm môi Labocare #Màu Cam

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng