Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

K06-A Nước rửa chén Thái 3600ml- XANH DƯƠNG

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
110.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐑𝐔̛̉𝐀 𝐁𝐀́𝐓 𝐋𝐈𝐏𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐀́𝐈 𝐋𝐀𝐍 𝟑𝟔𝟎𝟎𝐌𝐋 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐒𝐀̣𝐂𝐇 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐇𝐀̃𝐍𝐆😻😻😻😻

☘️1. 𝑀𝑂̂ 𝑇𝐴̉ 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀

✔️- 𝑇𝑒̂𝑛 𝑆𝑎̉𝑛 𝑃ℎ𝑎̂̉𝑚 : 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑅𝑢̛̉𝑎 𝐶ℎ𝑒́𝑛 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑛 

✔️- 𝑇ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ : 3600𝑚𝑙/𝑐𝑎𝑛

✔️- 𝑄𝑢𝑦 𝑐𝑎́𝑐ℎ : 1 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 4 𝑐𝑎𝑛

✔️- 𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑋𝑢̛́ : 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛

💎2. 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝐷𝑈̣𝑁𝐺

💦- 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑐ℎ𝑒́𝑛 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑒̂𝑚 𝑑𝑖̣𝑢 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̉. 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑐ℎ𝑒́𝑛 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑟𝑎̂́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛.

💦- 𝑉𝑜̛́𝑖 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̉, ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔. 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑐ℎ𝑒́𝑛 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑛 𝑥𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ.

💦- 𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑐ℎ𝑒́𝑛 𝐿𝑖𝑝𝑜𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̃, 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑜̂̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑜́𝑛𝑔.

💦- Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑦, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔

💦- 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑟𝑢̛̉𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑡𝑎̀𝑖 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̣, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛.
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐊𝟎𝟔-𝐀
Giá sỉ:110.000đ
SV :93.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá K06-A Nước rửa chén Thái 3600ml- XANH DƯƠNG

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng