Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

K268 Rổ inox cài vòi nước - SP015965

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
50.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐆𝐢𝐨̉ 𝐢𝐧𝐨𝐱 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 - 𝐆𝐢𝐨̉ 𝐜𝐚̀𝐢 𝐯𝐨̀𝐢 𝐫𝐮̛̉𝐚 𝐜𝐡𝐞́𝐧 𝐛𝐚́𝐭 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐝𝐮̣𝐧𝐠🙀🙀🙀

👍 𝐻𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑒̉ 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑖 𝑐𝑜̂́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜̂́𝑐 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑟𝑎̆𝑛𝑔, 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑖 𝑔𝑖𝑜̉ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎- 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑜̣𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎̂̉𝑛, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛𝑎̀𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑜̂̉ 𝑣𝑖 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔! 𝑉𝑜̛́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑠𝑎̣𝑐ℎ- 𝑟𝑜́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐- 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑎̣!

👍 𝐻𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑞𝑢𝑎 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̆́𝑚 ℎ𝑖ℎ𝑖. 𝐴𝑖 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎́ 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎, 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̂𝑢 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑥𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑜̂̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑎- 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑣𝑜̀𝑖 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑢̣𝑐 đ𝑒̃𝑜 𝑙𝑢𝑜̂𝑛!

👍 𝑇𝑢̛̀ 𝑛𝑎𝑦 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑟𝑢̀𝑖. 𝐺𝑖𝑎́ 𝐺𝑖𝑒̉ 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑎̆́𝑚 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑜̂̃ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑜̣𝑛 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑟𝑎́𝑜. 𝐾𝑒̣̂ 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑡𝑢̛́ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑜̛𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛. 𝐾𝑒̣̂ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̉, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔, 𝑑𝑒̂̃ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ.

🤖𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡: 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑜̣ 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑜̂̀𝑛 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑎́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑜̂̉ 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑟𝑎 𝑚𝑢̀𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢, 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑙𝑜̣̂𝑛 𝑥𝑜̣̂𝑛, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑜̂̀ đ𝑎̣𝑐 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑔𝑖𝑜̉ đ𝑢̛̣𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑥𝑒̂́𝑝 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑎̀𝑛𝑔.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐊𝟐𝟔𝟖
Giá sỉ:50.000đ
SV : 30.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá K268 Rổ inox cài vòi nước - SP015965

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng