Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

K287 Gối cao su non TRẺ EM HOẠT HÌNH

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
99.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐆𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮 𝐧𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦, 𝐠𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐬𝐮 𝟑𝐃 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐌𝐚̀𝐮 𝐒𝐚̆́𝐜, 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢, 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐞́🌈🌈🌈
✔️- 𝐺𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜̛̃ 𝑛ℎ𝑜̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒́ 𝑡𝑢̛̀ 3 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑜̂́𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑜̂̉ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑒́ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 1 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̆̀𝑚, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 đ𝑎𝑢 𝑚𝑜̉𝑖 𝑐𝑜̂̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̆̀𝑚.
✔️- 𝐺𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎𝑜, 𝑣𝑜̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝐶𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑚𝑜̂̀ ℎ𝑜̂𝑖, 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖, 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎.
✔️- 𝐺𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑘𝑒́𝑜 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑣𝑜̉ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑖𝑢̃.
✔️- 𝐺𝑜̂́𝑖 𝑐𝑜́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 50𝑐𝑚 - 30𝑐𝑚, 𝑐𝑎𝑜 8𝑐𝑚, 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 5𝑐𝑚 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑔𝑜̂́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑜𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑏𝑒́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑜̉𝑖 𝑐𝑜̂̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑜̉𝑖 𝑣𝑎𝑖 𝑔𝑎́𝑦 𝑐𝑜̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑠𝑎̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢.
✔️- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑢̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑖̣ 𝑜𝑥𝑦 ℎ𝑜́𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́, 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎
✔️- 𝐺𝑜̂́𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑒̣𝑝 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑖̀ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑎𝑜.
✔️- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ.
✔️- 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑦𝑒̂𝑢.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐊𝟐𝟖𝟕
Giá sỉ:99.000đ
SV :65.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá K287 Gối cao su non TRẺ EM HOẠT HÌNH

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng