Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

K441 Bánh chuối Hàn 12 cái - 8801117561512

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
109.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐩𝐢𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐨̂́𝐢 𝐨𝐫𝐢𝐨𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 - 𝐍𝐨̣̂𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐇𝐚̀𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜💎💎💎

📣𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑐𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑜𝑡 ℎ𝑖𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑜̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 "𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑑𝑎̂𝑛". 

✔️𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑂𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ ℎ𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂𝑦, 𝑣𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑒𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑜𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔.

✔️𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛̣𝑐 đ𝑎̣̂𝑚 𝑣𝑖̣, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̉ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔, 𝑠𝑒̃ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑢̣𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎̆́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛,𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑛𝑔𝑜𝑛.

💎𝑀𝑂̂ 𝑇𝐴̉ 𝐶𝐻𝐼 𝑇𝐼𝐸̂́𝑇

✔️- 𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑂𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑝ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑘𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒̣𝑜.

✔️- Đ𝑎̂𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑒𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑂𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎 đ𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑜𝑝𝑖𝑒 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑙𝑎̣ 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔.

✔️- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 7𝑐𝑚, 𝑏𝑜̣𝑐 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑚𝑎𝑟𝑠ℎ𝑚𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑑𝑒̉𝑜, 𝑜̛̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑘𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑎̆́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑢̛́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑚𝑒̂̀𝑚.

✔️- 𝑀𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 12 𝑐𝑎́𝑖, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑒̣ ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 đ𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ, 𝑑𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖,...
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐊𝟒𝟒𝟏
Giá sỉ:109.000đ
SV :95.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá K441 Bánh chuối Hàn 12 cái - 8801117561512

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng