Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

L14 - SỮA BỘT TIỂU ĐƯỜNG ENTRUST 400g

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
359.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐮𝐬𝐭 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟒𝟎𝟎𝐠𝐫🍑🍑🍑
🇺🇸𝑆𝑢̛̃𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑒́𝑚 𝑎̆𝑛 .
🇺🇸𝑆𝑢̛̃𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑏𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̃𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔, 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑖́ 𝑛𝑎̃𝑜, 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎𝑜 , 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔, 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛, 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 .
🇺🇸𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑚𝑖𝑙𝑘:𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ, đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 ℎ𝑜́𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑢𝑜̣̂𝑡.𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑢𝑚 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖.𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑜̂̉ 𝑥𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖.𝑆𝑢̛̃𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.𝐵𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑒́𝑚 𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ.𝐸𝑛𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑒́𝑜 𝑝ℎ𝑖̀ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀ 𝐶ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑜̛̉ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̀𝑎.𝑆𝑢̛̃𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑜̀𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 100% 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑆𝑢̛̃𝑎 𝐵𝑜̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎 𝑡𝑟𝑜̣̂𝑛 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛.
🇺🇸𝐶𝐴́𝐶𝐻 𝐷𝑈̀𝑁𝐺:𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 2 𝑙𝑎̂̀𝑛, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛 1 𝑙𝑦 235𝑚𝑙(𝐻𝑜̀𝑎 50𝑔𝑟 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 235𝑚𝑙 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑜́𝑛𝑔)𝑆𝑢̛̃𝑎 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑎 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 12 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔.𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑛𝑎̆́𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑝, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 2-3 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗟𝟭𝟰
Giá sỉ:319.000đ
SV :285.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá L14 - SỮA BỘT TIỂU ĐƯỜNG ENTRUST 400g

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng