Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V153- Bánh hộp thiếc phủ socola European Chocolate Cookies 1.4kg

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
559.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐩𝐡𝐮̉ 𝐬𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐨𝐤𝐢𝐞𝐬(𝟏.𝟒𝐤𝐠)☘️☘️☘️

🆘- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒𝑠 1,4𝑘𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑜̉ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 12 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛, 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃ 𝑇𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑇𝑒̂́𝑡.

✔️- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎𝑛 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑜𝑘𝑖𝑒𝑠 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑎̉𝑜. 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑦 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑒𝑛, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛.

✔️- 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑖́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑖́𝑡 𝑏𝑒́𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒.

🆘- 𝐻𝑜̣̂𝑝 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑜̉ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́. 𝐵𝑎́𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̀ đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔, 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑚𝑎̆́𝑡, ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑏𝑎̀𝑦 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔.

🔷𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑖́𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑒́𝑜, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐵𝑖̉ (𝑛𝑜̛𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜-𝑐𝑜-𝑙𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖)

🔷𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 đ𝑒𝑛, 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́ 𝑔𝑎̂𝑦 𝑎̂́𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑝ℎ𝑎𝑖.

🔷𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑜̉ ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:V153
Giá sỉ:559.000đ 
SV :505.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V153- Bánh hộp thiếc phủ socola European Chocolate Cookies 1.4kg

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng