Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V222- Miếng lót chà chân silicon

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10328
Còn hàng
35.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝗧𝗮̂́𝗺 𝗦𝗶𝗹𝗶𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗮̀ 𝗹𝘂̛𝗻𝗴 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗹𝘂̛𝗻𝗴, 𝗺𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 𝗰𝗵𝐚̂𝗻🌈🌈🌈

📣𝐾ℎ𝑖 𝑡𝑎̆́𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑠𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖. Đ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑔𝑖𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̛𝑛.

✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜: Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 đ𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔

🌈 𝑇𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔: Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣ 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑜́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐𝑢́𝑖 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔. Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑝𝑎 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀. 𝑇𝑎̂́𝑚 𝑔𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑢 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑎́𝑡 𝑥𝑎 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑢 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛.

😻 𝐶ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡: Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 55 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 𝑠𝑎𝑢, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑔𝑎𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑜̂̉𝑛 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̀𝑛 𝑢̛𝑜̛́𝑡 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 đ𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡

📣 𝐷𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂: 𝑇𝑎̂́𝑚 𝑔𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑥𝑎̉ 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔
✔️🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🔮🔮🔮🔮🔮🌈🌈🌈
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟐𝟐
Giá sỉ:35.000đ
SV:22.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V222- Miếng lót chà chân silicon

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng