Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V235- Nến thơm hũ tròn

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
40.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐍𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 đ𝐞̂̉ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐧𝐞̂́𝐧 𝐡𝐨𝐚 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧📣📣📣📣
🆘𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛  
✔️- 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛: 𝑠𝑎́𝑝 đ𝑎̣̂𝑢 𝑛𝑎̀𝑛ℎ, 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢, ℎ𝑜𝑎 𝑘ℎ𝑜̂ ...
✔️-  𝑇𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎̀  𝐸𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑖𝑙 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̂́𝑡 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑜𝑖𝑙. 𝑀𝑜̂̃𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑛𝑒̂́𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 6-8𝑔 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢. 
💖 𝒖̛̣𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚:     
✔️+ 𝑁𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖, 𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑜̂́𝑐.    
✔️+ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛     
✔️+ 𝐿𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑝 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝑁𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝐴𝑖 𝐶𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑜̂̉ đ𝑎̣𝑖, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛. 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑛𝑎𝑦, 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑝ℎ𝑎́𝑝 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒.𝑇𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, đ𝑜̂́𝑡 1 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛𝑚, 𝑏𝑎̣̂𝑡 1 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑥𝑎̉ 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 đ𝑜́. 
📣𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔:
🌵 𝑋𝑎̉ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 ,𝑔𝑖𝑎̉𝑚 đ𝑎𝑢 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖
🌵 𝐶𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑐ℎ𝑢̛̃𝑎 𝑛𝑔𝑎́𝑦 𝑛𝑔𝑢̉
🌵 𝐾ℎ𝑢̛̉ 𝑚𝑢̀𝑖 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑡𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡...
🌵 𝑇𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐
🌵 Đ𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑟𝑢𝑜̂̀𝑖, 𝑚𝑢𝑜̂̃𝑖, 𝑐𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑛𝑔𝑢𝑦 𝑐𝑜̛ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢̀𝑎 𝑠𝑜̂́𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑡
🌵 𝑇𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑙𝑎̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟑𝟓
Giá sỉ:40.000đ
SV :32.000đ 

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V235- Nến thơm hũ tròn

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng