Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V245- Cây lau nhà tam giác xoay 360

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10348
Còn hàng
99.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐂𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐥𝐚𝐮 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐭𝐮̛̣ 𝐯𝐚̆́𝐭 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝟑𝟔𝟎 đ𝐨̣̂, 𝐜𝐚̂𝐲 𝐥𝐚𝐮 𝐬𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐚𝐮 𝐤𝐢́𝐧𝐡🌈🌈🌈
🔮𝐶ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̣ 𝑣𝑎̆́𝑡 𝑥𝑜𝑎𝑦 360 đ𝑜̣̂, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 𝑠𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ - 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ - 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ - 𝑙𝑎𝑢 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔
☘Đ𝑎̣̆𝑐 đ𝑖𝑒̂̉𝑚:
✔️- 𝐶ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑥𝑜𝑎𝑦 360° 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́
✔️- 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐, 𝑥𝑜𝑎𝑦 360° 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑢̣𝑖 𝑜̛̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑒 ℎ𝑒̣𝑝, 𝑜̛̉ 𝑔𝑜́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑜̂̉, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑔𝑜́𝑐 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛.
✔️- 𝐶𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑑𝑎̀𝑖 1,3𝑚 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 ℎ𝑜̛𝑛.
✔️- 𝐵𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑐𝑜𝑡𝑡𝑜𝑛 100% 𝑚𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡, 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛
✔️- 𝐶𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡𝑢̀𝑦 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎𝑜
✔️- 𝐿𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 ℎ𝑢́𝑡 𝑎̂̉𝑚, 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛, 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑒́𝑡 đ𝑎̂̉𝑦 𝑏𝑢̣𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑏𝑢̣𝑖 𝑙𝑖 𝑡𝑖 𝑏𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑙𝑎𝑢 𝑑𝑜̣𝑛
✔️+ 𝑇ℎ𝑎𝑜 𝑡𝑎́𝑐 𝑙𝑎𝑢 𝑞𝑢𝑒́𝑡 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑎̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̃
✔️+ 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑙𝑎𝑢 𝑑𝑜̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 ℎ𝑢̛̃𝑢 𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑒́𝑡 𝑑𝑜̣𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑥𝑒 ℎ𝑜̛𝑖, 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐...
✔️+ 𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑢̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢.
✔️+ 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑔𝑜́𝑐 𝑐𝑎̣𝑛ℎ, 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡, đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑡𝑢̉ 𝑣𝑣.. 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑢̣𝑖 𝑜̛̉ 𝑘ℎ𝑎̆́𝑝 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̛𝑖, 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑜̛́𝑖.
✔️+ 𝑇𝑎̂́𝑚 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑟𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖
✔️+ 𝐾𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛, 𝑑𝑒̂̃ 𝑐𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎
✔️+ 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑙𝑎̆́𝑝, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑔𝑜̣𝑛 𝑔𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺:𝗩𝟮𝟰𝟱
Giá sỉ:99.000đ
SV :68.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V245- Cây lau nhà tam giác xoay 360

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng