Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V250- Khăn tắm kèm ủ tóc

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10351
Còn hàng
129.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐀́𝐨 𝐂𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐃𝐚̣𝐧𝐠 𝐕𝐚́𝐲 𝐓𝐚̆́𝐦 𝐃𝐚̀𝐲 𝐃𝐚̣̆𝐧 𝐓𝐡𝐚̂́𝐦 𝐇𝐮́𝐭 𝐌𝐨̂̀ 𝐇𝐨̂𝐢 𝐓𝐨̂́𝐭 𝐂𝐡𝐨 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐨𝐞̉, 𝐤𝐞̀𝐦 𝐤𝐡𝐚̆𝐧 𝐮̉ 𝐭𝐨́𝐜🌈🌈🌈
🆘* 𝐶𝐻𝐼 𝑇𝐼𝐸̂́𝑇 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀
✔️- 𝑇𝑒̂𝑛: 𝐾ℎ𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̆́𝑚, 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑞𝑢𝑎̂́𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑠𝑎̀𝑛ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑢
✔️- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑆𝑜̛̣𝑖 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑛 ℎ𝑜̂ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̛̀𝑢 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡
✔️- 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: 70 𝑐𝑚 * 140 𝑐𝑚 (𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎𝑖 𝑠𝑜̂́ 1 𝑖́𝑡 đ𝑜 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔)
✔️- 𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔:  𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 350𝑔
✔️- 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐, ℎ𝑜̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́: 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣𝑡, 𝑥𝑎𝑛ℎ đ𝑎̣̂𝑚, 𝑣𝑎̀𝑛𝑔, ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 
🆘𝐻𝑎̃𝑦 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎́𝑦 𝑞𝑢𝑎̂́𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑖̣𝑛
✔️- 𝐾ℎ𝑎̆𝑛  𝑞𝑢𝑎̂́𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑎́𝑜, 𝑐𝑜́ 𝑛𝑢́𝑡 𝑔𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑠𝑎̀𝑛ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑢, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑎̆́𝑚 𝑔𝑜̣̂𝑖
✔️- 𝐴́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂𝑦 𝑡𝑎̆́𝑚 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̉ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑎́𝑖 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔
✔️- 𝐾ℎ𝑜̂ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑎̂́𝑝 3 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐
✔️- 𝐵𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̀𝑢, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎́𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̂̀𝑛
✔️- 𝐷𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑠𝑝𝑎, 𝑠𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑡𝑜́𝑐, 𝑡ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑚𝑦̃ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑔𝑦𝑚
✔️- 𝐴́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂𝑦 𝑛𝑢̛̃, 𝑎́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔, 𝑎́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂𝑦 𝑛𝑔𝑢̛̣𝑐, 𝑎́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂𝑦 𝑠𝑝𝑎, 𝑎́𝑜 𝑞𝑢𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑎̀ 1 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟓𝟎
Giá sỉ:129.000đ
SV :100.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V250- Khăn tắm kèm ủ tóc

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng