Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V280- Socola bọc nho Kirkland 1.5kg

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 096619067169
Còn hàng
499.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐇𝐨̣̂𝐩 𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐊𝐢𝐫𝐤𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐲̃ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐧𝐡𝐨😍😍😍😍

🆘𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑆𝑢̛̃𝑎 𝐵𝑜̣𝑐 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝐾𝑖𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑚𝑜𝑛𝑑𝑠 𝐶𝑢̉𝑎 𝑀𝑦̃- 1,5 𝑘𝑔

😍𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝐾𝑖𝑟𝑙𝑎𝑛𝑑 𝐴𝑙𝑚𝑜𝑛𝑑𝑠 𝐶𝑢̉𝑎 𝑀𝑦̃:𝑉𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑙𝑎̀ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑡 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑏𝑢̀𝑖, 𝑛𝑔𝑎̣̂𝑦 ℎ𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑢̀𝑖 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎.

✔️𝑀𝑖𝑙𝑘 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑜𝑛𝑑𝑠  𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝐾𝑖𝑟𝑘𝑙𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑦̃. 

✔Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑎̆𝑛 𝑣𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑝 𝑙𝑒̂̃ 𝑡𝑒̂́𝑡. 

✔️𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛  đ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖́ 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

✔️𝑆𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑏𝑜̣𝑐 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑦̃ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑖, 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑏𝑢́, 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑒𝑚, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, ℎ𝑎𝑦 đ𝑎̂𝑢 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐𝑎̂𝑛,…

✔️𝑀𝑖𝑙𝑘 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑅𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑜́𝑚 𝑏𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑎̆𝑚. 𝑀𝑖𝑙𝑘 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑅𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂ (𝑅𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑠). 𝐵𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̣𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎 (𝑀𝑖𝑙𝑘 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒). 𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑎̣𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎. 𝑉𝑖̣ 𝑏𝑒́𝑜 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑠𝑢̛̃𝑎. 𝐻𝑜̀𝑎 𝑞𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑛ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑛𝑔𝑎̂̃𝑢 ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 đ𝑜̂𝑖 𝑙𝑢́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑛ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑀𝑖𝑙𝑘 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑜𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑅𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑠 𝑀𝑦̃ 𝑛𝑎̀𝑦.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟖𝟎
Giá sỉ :499.000đ
SV :470.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V280- Socola bọc nho Kirkland 1.5kg

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng