Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V286- Chổi lau nhà thùng xanh

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: PVN10363
Còn hàng
159.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐂𝐚̂𝐲 𝐋𝐚𝐮 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐓𝐮̛̣ 𝐕𝐚̆́𝐭 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐗𝐨𝐚𝐲 𝟑𝟔𝟎 Đ𝐨̣̂ - 𝐂𝐡𝐨̂̉𝐢 𝐋𝐚𝐮 𝐍𝐡𝐚̀😍😍😍
🙀Đ𝐴̣̆𝐶 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀 𝑁𝑜̂̉𝐼 𝐵𝐴̣̂𝑇
✔️- 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑒̂́ 𝑙𝑎𝑢 𝑝ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎𝑢 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑐 𝑘ℎ𝑢𝑎̂́𝑡, 𝑘ℎ𝑒 ℎ𝑒̣𝑝 𝑡𝑢̛̀ 6𝑐𝑚 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑜̉ 𝑠𝑜́𝑡. 
✔️- Đ𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑎𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑎𝑦 360 đ𝑜̣̂, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑢̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑔𝑜́𝑐 𝑡𝑢̉, 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̀𝑛, 𝑔ℎ𝑒̂́, 𝑔𝑖𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̉,… 𝑚𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑜̂́𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐. 
✔️- 𝐺𝑖𝑒̉ 𝑙𝑎𝑢 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑣𝑎̉𝑖 𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑜̛ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̉ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑢̣𝑖 𝑣𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̛̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎𝑢, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑎̂𝑦 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑦 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡, 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢, ℎ𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑢̣ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎𝑦 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑜̉𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎𝑢 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑞𝑢𝑎, 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑎̂́𝑝 3 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑥𝑎̀ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑜𝑎́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐. 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ ℎ𝑜̛𝑛, 𝑙𝑎𝑢 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑔𝑎̂́𝑝 4 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑎́𝑐, 𝑙𝑎𝑢 𝑠𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑑𝑢̀ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑑𝑜 đ𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑢̀𝑖.
✔️- 𝑇ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛. 𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̂́𝑛𝑔 19𝑐𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑎̂́𝑡 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑜̂̉𝑖  𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑢̛̣ 𝑣𝑎̆́𝑡. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎, 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑎̣𝑡 đ𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑣𝑎̆́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑒̣ ℎ𝑜̛𝑛. 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜̂, 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑒̉ 𝑙𝑎𝑢, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑢̛́ đ𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑢̛̀ đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜̛𝑛, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑜̛𝑛.
📣𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀- 𝑇𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝐶𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ 𝑚𝑜̛́𝑖- 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑇𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑢̣𝑐, 𝑥𝑎𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑇ℎ𝑒́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̉, 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎, 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟖𝟔
Giá sỉ:159.000đ
SV :133.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V286- Chổi lau nhà thùng xanh

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng