Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V287- Set 50 bao lixi mèo thần tài đủ mẫu

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
55.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚𝐨 𝐋𝐢̀ 𝐗𝐢̀ 𝐂𝐡𝐢𝐁𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐗𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧😍😍😍
😻- 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑑𝑎̀𝑦, 𝐶𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔, 𝑀𝐼̣𝑁 𝑀𝐴̀𝑁𝐺, 𝐶𝐴̂̀𝑀 𝑇𝐴𝑌 𝐶𝑈̛̣𝐶 𝑇𝐻𝐼́𝐶𝐻 
😆 - 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝐻𝑂̣𝐴 𝑇𝐼𝐸̂́𝑇 𝑆𝐼𝑁𝐻 Đ𝑂̣̂𝑁𝐺, 𝐼𝑁 𝐴̂́𝑁 𝐶𝑈̛̣𝐶 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝒖̛̣𝑂̛̣𝑁𝐺 𝑆𝐴̆́𝐶 𝑁𝐸́𝑇  
☘️- 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐:        
✔️+ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑢̛̀ 10-12𝑐𝑚 𝑡𝑢̀𝑦 𝑚𝑎̂̃𝑢       
✔️+ 𝐶ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔: 𝑡𝑢̛̀ 8-10𝑐𝑚 𝑡𝑢̀𝑦 𝑚𝑎̂̃𝑢
✔️- 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝐴̂́𝑁 𝑇𝒖̛̣𝑂̛̣𝑁𝐺, Đ𝑂̣̂𝐶 𝐿𝐴̣, 𝑆𝐼𝐸̂𝑈 𝐶𝑈𝑇𝐸!
✔️𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑎̃ 𝑐𝑢̛̣𝑐 đ𝑒̣𝑝, đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝐵𝑎 𝑀𝑒̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑇𝑒̂́𝑡.
✔️𝑀𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑥𝑖̀ 𝑙𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛𝑒́𝑡 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡𝑢̛̀ 𝑥𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎𝑦. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑒̂𝑛, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑇𝑒̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑥𝑢𝑎̂𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎̃ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑚 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑠𝑖̉ 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑟𝑒̉ đ𝑒̂̉ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑚𝑎̃ đ𝑒̣𝑝, 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑚𝑢𝑎.
✔️𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢. 𝑇ℎ𝑒𝑜 đ𝑜́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ 𝑡𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑚𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒́ 𝑛ℎ𝑜̉, 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑖̀ 𝑥𝑖̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̆𝑚 𝑚𝑜̛́𝑖.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟖𝟕
Giá sỉ:55.000đ
SV :38.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V287- Set 50 bao lixi mèo thần tài đủ mẫu

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng