Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V294- Thùng lau nhà vuông kèm cây lau Lock & Lock ETM478

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
649.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐨̣̂ 𝐂𝐚̂𝐲 𝐋𝐚𝐮 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐋𝐨𝐜𝐤&𝐋𝐨𝐜𝐤😃😃😃
🆘+ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑛𝐿𝑜𝑐𝑘 
✔️+ 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑇ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡: 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑃𝑃/𝐴𝐵𝑆; 𝐶𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢: 𝑇ℎ𝑒́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̉; Đ𝑖̃𝑎 𝑙𝑎𝑢: 𝑁ℎ𝑢̛̣𝑎 𝐴𝐵𝑆; 𝑀𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢: 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑓𝑖𝑏𝑒𝑟
✔️ 𝑀𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐: 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑒 - 𝑀𝑎̀𝑢 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔
✔️+ 𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐:450𝑥235𝑥240𝑚𝑚Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ đ𝑖̃𝑎 𝑙𝑎𝑢: 16.5𝑐𝑚; Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢: 36𝑐𝑚; 𝐶𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢: 87 – 126𝑐𝑚
✔️+ 𝑇𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔: 3190𝑔 
🌈𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝑆𝐴̉𝑁 𝑃𝐻𝐴̂̉𝑀:𝐵𝑜̣̂ 𝑐𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑥𝑜𝑎𝑦 𝑡𝑎𝑦 360 đ𝑜̣̂ 𝐿𝑜𝑐𝑘&𝐿𝑜𝑐𝑘 𝑔𝑜̂̀𝑚 1 𝑡ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 2 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 1 𝑐𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢, 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔.𝑇ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡𝑎̣𝑜 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖̉ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔
✔️𝑇ℎ𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎 đ𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̂𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎𝑦 𝑘𝑒́𝑜 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑒 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛.𝐵𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑒́𝑜 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡
✔️𝑃ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑒́𝑜 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑚𝑖̣𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑜̛ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑦 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎𝑢. 𝑆𝑜̛̣𝑖 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ ℎ𝑜̛𝑛 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎𝑢 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑜́𝑐 𝑛𝑔𝑎́𝑐ℎ, 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀.𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖
✔️𝑇ℎ𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̂𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡𝑎̣𝑜 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̉ 𝑠𝑒́𝑡, 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑦́ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎̂𝑦 𝑙𝑎𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦😻😻
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟗𝟒
Giá sỉ:649.000đ
SV :600.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V294- Thùng lau nhà vuông kèm cây lau Lock & Lock ETM478

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng