Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V296- Nước tẩy trắng, tẩy mốc quần áo TRACATU 500ml

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 8934890020065
Còn hàng
25.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐚̂̉𝐲 𝐦𝐨̂́𝐜 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚́𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐡🌈🌈🌈🌈
😻𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 1 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑦. 
👉𝐸𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑔𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 𝑘𝑖̀ 𝑐𝑜̣ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑙𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑢̛́𝑐.
👉𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑜̂̉, 𝑏𝑎̂̉𝑛, 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑢𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛...
👉𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑜̂́ 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑎̂𝑚, 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛, 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑜̂́ 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎𝑛 𝑐𝑜̂́, 𝑏𝑢̣𝑖 𝑑𝑜̛ 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜̛́ 𝑣𝑎̉𝑖, 𝑐ℎ𝑜 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̛́𝑖.
👉𝑁𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑎𝑡𝑢 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔  
📣𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜   
✔️- 𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜, 𝑣𝑎̉𝑖 𝑠𝑜̛̣𝑖.   
✔️- 𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑜̂́, 𝑏𝑎̂̉𝑛, 𝑚𝑜̂́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.   
✔️- 𝑇𝑎̂̉𝑦 𝑢𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑢̛̉ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛.
✔️𝐺𝑖𝑎́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 𝑉𝑖̀ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑐𝑎̉ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑙𝑦́, 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢́𝑖 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑚𝑎́𝑦, 𝑥𝑖́ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝, 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑛.
💎𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔:
☘️𝑃ℎ𝑎 50𝑚𝑙 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 4 𝑙𝑖́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̃ ℎ𝑜̀𝑎 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡, 𝑛𝑔𝑎̂𝑚 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑎́𝑜, 𝑐ℎ𝑎̆𝑛 𝑚𝑎̀𝑛, 𝑔𝑎 𝑔𝑜̂́𝑖, 𝑣𝑎̉𝑖 𝑠𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑢̛̀ 15-20 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐.   
☘️- Đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑥𝑖̣𝑡 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑏𝑎̂̉𝑛 đ𝑒̂̉ 20 𝑝ℎ𝑢́𝑡 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡, 𝑟𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟗𝟔
Giá sỉ:25.000đ
SV :15.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V296- Nước tẩy trắng, tẩy mốc quần áo TRACATU 500ml

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng