Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V325- Cơm cháy thái lan 80g vị chà bông cay

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
70.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐂𝐨̛𝐦 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐨̛𝐦 𝐍𝐠𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨̀𝐧 𝟒 𝐯𝐢̣🌈🌈🌈🌈

😻𝑇𝑒̂𝑛 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚: 𝐶𝑜̛𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛

✔️*𝑋𝑢𝑎̂́𝑡 𝑥𝑢̛́: 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛

✔️-𝐶𝑜̛𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑔𝑎̣𝑜 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛.

✔️-𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑙𝑢̛̀𝑛𝑔, 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑐𝑢̛́ 𝑎𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐.

✔️- 𝐶𝑜̛𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑜̀𝑛 𝑡𝑎𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑖̣ 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝, 𝑘𝑒̂́𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖̣ 𝑐ℎ𝑎̀ 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑚 𝑙𝑎̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑙𝑎̣ 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔.

✔️- 𝐾ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑖̣ 𝑚𝑎̣̆𝑛 đ𝑎̣̂𝑚 đ𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑔𝑎̆́𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑖̣ 𝑐𝑎𝑦 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑎̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑎̉𝑦 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔

✔️- 𝐶𝑜̛𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑘ℎ𝑎̂𝑢 đ𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑘ℎ𝑒́𝑝 𝑘𝑖́𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑎̣̆𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑜́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑑𝑢̀𝑛𝑔.

✔️-𝐶𝑜̛𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑎́𝑛 𝑔𝑎̂̃𝑢, 𝑡𝑢̣ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖 𝑑𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖, 𝑝𝑖𝑐𝑛𝑖𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑠𝑒̉ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦📣💦📣📣💦
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑2𝟓-Vị truyền thống
Giá sỉ:70.000đ
SV :60.000đ
🌈𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑2𝟓-Vị Tom Yum
Giá sỉ:70.000đ
SV :60.000đ
🌈𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑2𝟓-Vị chà bông cay
Giá sỉ:70.000đ
SV :60.000đ
🌈𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑2𝟓-Vị Tôm
Giá sỉ:70.000đ
SV :60.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V325- Cơm cháy thái lan 80g vị chà bông cay

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng