Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V364- Bánh thiếc vuông Ý Vicenzovo #Màu đỏ

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 8000350006259
Còn hàng
239.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐕𝐮𝐨̂𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨𝐯𝐨 𝐘́🌈🌈🌈🌈

🍑* 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛: 𝐵𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑖̀, đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔,...

📣- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝐿𝑎𝑑𝑦𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐 𝑌́ 𝑉𝑖𝑐𝑒𝑛𝑧𝑜𝑣𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑞𝑢𝑒̂ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎 - đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑌́ 𝑥𝑖𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝, 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝐿𝑎𝑑𝑦𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑉𝑖𝑐𝑒𝑛𝑧𝑖 𝑉𝑖𝑐𝑒𝑛𝑧𝑜𝑣𝑜​ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢.

💎- 𝐵𝑎́𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 ℎ𝑎̉𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡.

🍑- 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 ℎ𝑎̂́𝑝 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛. 𝐵𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑦 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑏𝑢̛̃𝑎 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔, 𝑏𝑜̂̉ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔.- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝐿𝑎𝑑𝑦𝑓𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑠 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑉𝑖𝑐𝑒𝑛𝑧𝑖 𝑉𝑖𝑐𝑒𝑛𝑧𝑜𝑣𝑜 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑔𝑜́𝑖 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑜̉ 𝑞𝑢𝑎̀ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑎̣̆𝑛𝑔. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑝ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ, 𝑑𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀, 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑎̂𝑛.

🍑* 𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔: 𝑇𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑜́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐.

🔱* 𝐵𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑟𝑎́𝑜, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜. 𝑁𝑒̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 ℎ𝑒̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 3 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑖̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎́𝑛ℎ.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟑𝟔𝟒
Giá sỉ:239.000đ
SV :205.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V364- Bánh thiếc vuông Ý Vicenzovo #Màu đỏ

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng