Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(V56) Tạp dề - SP017433

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
55.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐚̣𝐩 𝐃𝐞̂̀ 𝐏𝐨𝐥𝐲𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̂́𝐦 𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐁𝐞̂́𝐩📣📣
❗Đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑛𝑔:
1. 𝑀𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖̉, 𝑛ℎ𝑒̣, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑡ℎ𝑜𝑎̉𝑖 𝑚𝑎́𝑖, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̆𝑛, 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑏𝑖̉, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̃𝑜 ℎ𝑜́𝑎.

2.Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑑𝑎̂𝑦 đ𝑒𝑜 𝑐𝑜̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ, ℎ𝑎𝑖 𝑑𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑎̆́𝑡 𝑙𝑢̛𝑛𝑔 𝑑𝑎̀𝑖, 𝑡𝑢́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑝ℎ𝑎̉𝑖, 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑢́𝑖 𝑔𝑖𝑎 𝑣𝑖̣, đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑜𝑎̣𝑖 𝑑𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑏𝑢́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑎̆𝑛.

3. 𝐿𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔, đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑜̛𝑛.

4.𝑃ℎ𝑢̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑖̣𝑝 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑎̆𝑛, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎́𝑛ℎ, 𝑣𝑒̃ 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ, 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑜̂̀ 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜́𝑐, 𝐵𝑏𝑞, 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑜́𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑒̣𝑝, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̣𝑛, 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑐𝑎̀ 𝑝ℎ𝑒̂, 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑢 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑣.𝑣.

5. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑔𝑜̂̃, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛, 𝑚𝑎𝑦 𝑣𝑎́, 𝑐𝑎̆́𝑚 𝑡𝑟𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛̃𝑎
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 :𝐕𝟓𝟔
Giá sỉ :50.000đ
SV : 30.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (V56) Tạp dề - SP017433

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng