Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
VALI - TÚI XÁCH

VALI - TÚI XÁCH

𝐒𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐥𝐢 𝐀𝐦𝐞𝐲 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝟐𝟒 & 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝟐𝟎🆘🆘🆘
1. 𝐶𝐻𝐴̂́𝑇 𝐿𝐼𝐸̣̂𝑈 𝑁𝐻𝑈̛̣𝐴 𝑃𝐶/𝐴𝐵𝑆 𝑆𝐴̂̀𝑁 𝐶𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 𝑋𝒖̛̣𝑂̛́𝐶- 𝑉𝐴𝐿𝐼 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̣𝑎 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂ đ𝑎̀𝑛 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̂𝑛 𝑛ℎ𝑎́𝑚 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎 đ𝑎̣̂𝑝, 𝑠𝑒̃ ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑣𝑜̛̃ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎 đ𝑎̣̂𝑝 𝑚𝑎̣𝑛ℎ

2. 𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑆𝑂̂́ 𝐾𝑌̃ 𝑇𝐻𝑈𝐴̣̂𝑇 
- 𝑆𝑖𝑧𝑒 20 𝑖𝑛𝑐ℎ ( 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑆/ 50𝑐𝑚): 48𝑥37𝑥22𝑐𝑚. Đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 7-12𝑘𝑔 đ𝑜̂̀ ( 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 7-12 𝑏𝑜̣̂ đ𝑜̂̀ 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀, 1 đ𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑦 𝑑𝑒́𝑝, 𝑚𝑦̃ 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛) 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎𝑦 ( 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑥𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑦), 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 1 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀ 3-5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 
- 𝑆𝑖𝑧𝑒 24 𝑖𝑛𝑐ℎ ( 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑀/ 𝑠𝑖𝑧𝑒 60𝑐𝑚): 60𝑥41𝑥25𝑐𝑚  Đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 18-22 𝑘𝑔 đ𝑜̂̀ ( Đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 15-25 𝑏𝑜̣̂ đ𝑜̂̀ 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀, 2 đ𝑜̂𝑖 𝑔𝑖𝑎̀𝑦, 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑚𝑦̃ 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚, 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 1 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀ 5-7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 2 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑡𝑢̛̀ 3-5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ) 𝑘𝑦́ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑚𝑎́𝑦 𝑏𝑎𝑦.
 
3. 𝐾𝐻𝑂́𝐴 𝑀𝐴̃ 𝑆𝑂̂́ 𝐶𝐻𝑂̂́𝑁𝐺 𝑇𝑅𝑂̣̂𝑀
- 𝐴𝑁 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 đ𝑜̂̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑎̣𝑛.

4. 𝑇𝐴𝑌 𝐾𝐸́𝑂 𝐻𝑂̛̣𝑃 𝐾𝐼𝑀 𝐶𝐻𝐴̆́𝐶 𝐶𝐻𝐴̆́𝑁 
- 𝑉𝐴𝐿𝐼 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑘𝑒́𝑜 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘𝑖𝑚 𝑐ℎ𝑢̛́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑎̆́𝑡, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑢̛𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑡𝑎̉𝑖 𝑙𝑒̂𝑛 đ𝑒̂́𝑛 70𝑘𝑔 
- Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑎𝑦 𝑘𝑒́𝑜 𝑐𝑜́ 𝑚𝑎̀𝑢 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑡𝑟𝑎̆́𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑎̣ 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑖̉, 𝑣𝑜̂ 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛g

5. 𝐵𝑂̂́𝑁 𝐵𝐴́𝑁𝐻 𝐾𝐸́𝑃 𝑄𝑈𝐴𝑌 360 Đ𝑂̣̂ 𝐵𝑂̣𝐶 𝐶𝐴𝑂 𝑆𝑈 
-  𝑉𝐴𝐿𝐼 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑒 đ𝑜̛𝑛, 𝑚𝑎̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 4 𝑏𝑎́𝑛ℎ 𝑘𝑒́𝑝 𝑞𝑢𝑎𝑦 360 đ𝑜̣̂. 
- 𝐵𝑎́𝑛ℎ 𝑥𝑒 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑜̣𝑐 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑠𝑜́𝑐, 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑔𝑜̂̀ 𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑒̂𝑚, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑟𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐂𝐃𝟑𝟐𝟑 ( 𝐦𝐚̀𝐮 đ𝐨̉)
Giá sỉ:729.000đ
SV :670.000
☘️𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐂𝐃𝟑𝟐𝟑 ( 𝐦𝐚̀𝐮 xanh rêu)
Giá sỉ:729.000đ
SV :670.000đ

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng