Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Hết hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V236- Túi đựng hành tỏi

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Hết hàng
35.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐓𝐮́𝐢 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̉𝐢 , 𝐭𝐮́𝐢 𝐥𝐮̛𝐨̛́𝐢 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̉𝐢 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩🌈🌈🌈

🔮𝑀𝑜̂ 𝑡𝑎̉:𝑇𝑢́𝑖 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢̛̃ 𝑟𝑎𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦:

✔️ 𝑇𝑢́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑟𝑎𝑢 𝑐𝑢̉ 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑒𝑜, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛.

✔️𝐾ℎ𝑎̂̉𝑢 đ𝑜̣̂ 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔: 𝑇𝑢́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑚𝑖𝑒̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚. 

✔️𝐶𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎̂𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎𝑢 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑜̉𝑖, 𝑘ℎ𝑜𝑎𝑖 𝑡𝑎̂𝑦, 𝑖𝑜𝑛, 𝑐𝑎̀ 𝑟𝑜̂́𝑡, 𝑑𝑢̛́𝑎, 𝑐𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑎. 

🆘𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑚𝑜́𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑙𝑎̣̆𝑡 𝑣𝑎̣̆𝑡 / 𝑡𝑢́𝑖 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑚𝑦̃ 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦.

✔️𝐿𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑚𝑖̣𝑛: 𝑇𝑢́𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑎̂̉𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́, 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑎́𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

✔️𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢́𝑛𝑔: Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑜̂̃ đ𝑒̂̉ 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑡𝑢́𝑖 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑎̣𝑛𝑔, 𝑑𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑠𝑢̛̣ ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛.

💎𝐷𝑎̂𝑦 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔: 

✔️𝑇𝑢́𝑖 đ𝑢̛̣𝑛𝑔 đ𝑜̂̀ 𝑐𝑎̂̀𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑜́ 𝑑𝑎̂𝑦 𝑏𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔, đ𝑜̣̂ 𝑑𝑒̉𝑜 𝑑𝑎𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ đ𝑢̛́𝑡. 𝑁𝑜́ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑢́𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑒 𝑥𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑢́𝑖 𝑚𝑢𝑎 𝑠𝑎̆́𝑚 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖.

🌈𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡:

✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: 𝑃𝑜𝑙𝑦𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟

✔️𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐: 𝑋𝑎̂́𝑝 𝑥𝑖̉. 26𝑥28𝑐𝑚 / 10,24𝑥11,02 𝑖𝑛𝑐ℎ

✔️𝐺𝑜́𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚:1 𝑇𝑢́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟑𝟔
Giá sỉ:35.000đ
SV :22.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V236- Túi đựng hành tỏi

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng