Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

V295- Nồi Inox luộc gà Kangaroo size 30cm KG122

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 8935268802375
Còn hàng
489.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐍𝐨̂̀𝐢 𝐥𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐠𝐚̀ 𝐊𝐚𝐧𝐠𝐚𝐫𝐨𝐨 𝐊𝐆𝟏𝟐𝟐 𝐢𝐧𝐨𝐱 𝟓 đ𝐚́𝐲 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝟑𝟎𝐜𝐦 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝟏𝟒 𝐥𝐢́𝐭😻😻😻
✅𝒖̛̣𝑈 Đ𝐼𝐸̂̉𝑀 𝑁𝑜̂̉𝐼 𝐵𝐴̣̂𝑇 𝑁𝑜̂̀𝑖 𝐿𝑢𝑜̣̂𝑐 𝐺𝑎̀ 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑜𝑜
✔️𝑁𝑜̂̀𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 5 𝑙𝑜̛́𝑝 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑜𝑜 𝐾𝐺122 𝑠𝑖𝑧𝑒 𝑐𝑜̛̃ 𝑙𝑜̛́𝑛 30𝑐𝑚, 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑜́𝑛 𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎̉ 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛.
✔️𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑖𝑛𝑜𝑥:𝑁𝑜̂̀𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑜𝑜 𝐾𝐺122 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 – 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴̂𝑢. 𝑉𝑒̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑠𝑎́𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛.
✔️𝑁𝑎̆́𝑝 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑑𝑎̀𝑦 :𝑁𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑙𝑢̛̣𝑐, 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑜 đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚 𝑙𝑜̂̃ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑛, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔.
✔Đ𝑎́𝑦 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 5 𝑙𝑜̛́𝑝:Đ𝑎́𝑦 𝑛𝑜̂̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎̂́𝑢 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑢̛̀ 5 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑔𝑜̂̀𝑚 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝, 2 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑛ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡, 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 1 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑖𝑛𝑜𝑥 430 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔.
✔️𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑁𝑎𝑛𝑜:𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑁𝑎𝑛𝑜 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑎̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑦 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑎́𝑚 𝑑𝑖́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛. 𝐵𝑎̣𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑜̂̀𝑖 𝑖𝑛𝑜𝑥 𝐾𝑎𝑛𝑔𝑎𝑟𝑜𝑜 𝐾𝐺122 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
𝐌𝐚̃ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦:𝐕𝟐𝟗𝟓
Giá sỉ:489.000đ
SV :450.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá V295- Nồi Inox luộc gà Kangaroo size 30cm KG122

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng