Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

(V86) Cam Tang mỹ 2.04kg Hộp lớn

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: 043000032268
Còn hàng
299.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

𝐁𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐚𝐦 𝐓𝐚𝐧𝐠 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐍𝐚𝐫𝐚𝐧𝐣𝐚 𝟐.𝟎𝟒𝐤𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐂 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃🌈🌈🌈

💢𝒖̛̣𝑢 đ𝑖𝑒̂̉𝑚:
👉𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜.
👉𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉.
👉𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂𝑡, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
😍𝐵𝑜̣̂𝑡 𝐶𝑎𝑚 𝑇𝐴𝑁𝐺 𝑐𝑜́ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑚𝑎́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑣𝑎̆́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑐𝑎𝑚 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉.

💢𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛:
👉𝐶ℎ𝑢̛́𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐵 𝑣𝑎̀ 𝐶, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑒̂, 𝑝ℎ𝑜̂́𝑡 𝑝ℎ𝑜, 𝑐𝑎𝑛𝑥𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑎𝑙𝑖 𝑐𝑜́ 𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉.
💢𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔:
👉𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑣𝑎̣̂𝑦, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑎𝑚 𝑝ℎ𝑎 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑚 𝑇𝑎𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑛 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑚𝑖̣𝑛 𝑚𝑎̀𝑛𝑔, 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡𝑟𝑒̉.
✔𝐵𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑚 𝑇𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑔𝑜̣𝑛, 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ, 𝑑𝑎̃ 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖.

💢𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑝ℎ𝑎:
👉𝐶ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑝ℎ𝑎 1/2 𝑚𝑢𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎𝑚 𝑇𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 100𝑚𝑙 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑙𝑦 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑎𝑚 𝑛𝑔𝑜̣𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑜, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑚𝑎́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔.

💢𝐶𝑎́𝑐ℎ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛:
👉𝐵𝑎̉𝑜 𝑞𝑢𝑎̉𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑟𝑎́𝑜, 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑎́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝.
👉Đ𝑎̣̂𝑦 𝑛𝑎̆́𝑝 𝑘𝑖́𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.

-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇-----👇👇---
✔️𝓜𝓪̃ 𝓼𝓪̉𝓷 𝓹𝓱𝓪̂̉𝓶 : V86

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá (V86) Cam Tang mỹ 2.04kg Hộp lớn

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng