Tư vấn hỗ trợ

0932 617 567
Còn hàng
Shop bán những sản phẩm giá cực kì tốt và có tính cạnh tranh cao so với các shop khác, sản phẩm rất chi hài lòng

S56 -MẪU TRƠN Khăn lau tay set 10 cái

Thương hiệu: Cửa hàng Trang Thu Mã sản phẩm: SP008116
Còn hàng
33.000₫
Gọi 0932 617 567 để tư vấn mua hàng

🤪 𝐒𝐞𝐭 𝟏𝟎 𝐊𝐡𝐚̆𝐧 𝐥𝐚𝐮 𝟐 𝐦𝐚̣̆𝐭 đ𝐚 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐢̣𝐧 𝐱𝐢̣𝐧 𝐱𝐨̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐦 𝐡𝐮́𝐭 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐨̂́𝐭, 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭📣📣
✔️– 𝐾ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑏𝑎̀𝑛 𝑎̆𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̀𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛𝑔, 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛𝑔, 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑔𝑎𝑠 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̉ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑙𝑜̀ 𝑣𝑖 𝑠𝑜́𝑛𝑔, 𝑚𝑎́𝑦 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡.
✔️– 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̃, 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑔𝑎, 𝑏𝑒̂́𝑝 đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̀𝑛 𝑎̆𝑛.
✔️– 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑠𝑎̣𝑐ℎ, 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑜𝑚 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘𝑒̃ 𝑣𝑎̉𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡.
✔️– 𝑆𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑦 𝑥𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎𝑢, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛.
✔️– Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛, 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑖 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑦, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎̣𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑚𝑢̀𝑖 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔.
✔️– 𝐶ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 : 𝑉𝑎̉𝑖 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛.
✔️– 𝐾ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑐𝑜́ 𝐿𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ, 𝑔𝑎̂́𝑝 5 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑎̂́𝑚 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖, 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̃…
✔️– Đ𝑜̣̂ 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑜 𝑔𝑎̂́𝑝 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑎𝑦 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜̛𝑛. 𝑆𝑜̛̣𝑖 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑖̣𝑛 𝑒̂𝑚 𝑎́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑦
✔️– 𝐾ℎ𝑎̆𝑛 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑝 𝑎̆𝑛, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑎̆́𝑚, 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑣𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦.
✔️– 𝐾ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑑𝑎̣̂𝑝 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑀𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑑𝑎̣𝑛𝑔.
✔️– 𝐿𝑎𝑢 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛̃ 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̂̉𝑦 𝑟𝑢̛̉𝑎, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑑𝑎̂́𝑢 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝐿𝑎𝑢, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑜̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡
✔️– 𝐾ℎ𝑎̆𝑛 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑎́𝑡 đ𝑢̃𝑎, 𝑙𝑎𝑢 𝑡𝑎𝑦, 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑎̀𝑛, 𝑙𝑎𝑢 𝑏𝑒̂́𝑝,…
🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰🟰
𝗠𝗮̃ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 :𝗦𝟱𝟲
Giá sỉ:33.000đ
SV : 19.000đ

Xem thêm Thu gọn
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Đánh giá S56 -MẪU TRƠN Khăn lau tay set 10 cái

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng